Modele systemów opieki zdrowotnej

33 modèle Bismarcka Cechy Pacjent ma Prawo swobodnego wyboru świadczeniodawcy spośród, tych którzy podpisali stosowne umowy. Obowiązuje Zasada równoważenia przychodów przedmiotowego ubezpieczeniowych pochodzących ze Składek z wydatkami na świadczenia dla Ubezpieczonych. Fundusze statutowe, mające Osobowość prawną znajdują się Pod kontrolą nie państwowych przedmiotowego samorządowych. Budżet globalny jest mécanizmem finansowania szpitali. Lekarze rodzinni wynagradzani są zgodnie z ustalonymi warunkami kontraktu lub otrzymują honoraires za udzielone świadczenia. Koszty leczenia mogą być pokrywane w entierement lub częściowo (Leki). Nadzór nad le sprawuje Państwo tworząc precyzyjne ramy prawne dla jego funkcjonowania. Modèle bismarcka wprowadzony został przez Księcia ottona Eduarda Leopolda von bismarcka w 1883 r. Model Ten stał się wzorem pour Ubezpieczeń dla prawie wszystkich krajów europejskich na początku XX w. świadczenia zdrowotne są finansowane ze Składek ( opłacanych przez pracownika i pracodawcę), najczę obowiązkowych.

Proces podejmowania decyzji ma Charakter zdécentralizowany, zaś Państwo crée precyzyjne prawne ramy funkcjonowania całego systemu. Co ważne, zwrot kosztów leczenia może być pełny lub też Może przewidywać pewien Udział ubezpieczonego w ich finansowaniu. 32 modèle bismarcka modèle Niemiecki enregistreur OD 1883 Roku z wieloma modyfikacjami, z których najbardziej Geographic w niemczech są Dwie réformy ukierunkowane na Obnizenie kosztów funkcjonowania systemu: Reforma Bluma z 1989 r. i Reforma seehofera z 1993 r. założenie : système obowiązkowych Ubezpieczeń Społecznych (chorobowych). Podstawy: Dążenie zabezpieczenia droits Przed niezawinionymi skutkami nie dających się przewidzieć zdarzeń losowych, które mogłyby przyczynić się do utraty dochodów je zagrażać materialnemu bytowi części społeczeństwa. 36 modelu scentralizowanej Ochrony Zdrowia-modèle siemaszki Model scentralizowanej Opieki medycyny obowiązywał w krajach o ustroju socjalistycznym. Oparty był na koncepcji Narodowej Służby Zdrowia. Ogólne zasady modelu: finansowanie z podatków za pośrednictwem budżetu centralnego; Kontrola przez instytucje rządowe jednolitość organizacyjna całego systemu podporządkowana centralnemu sterowaniu; zatrudnianie personelu medycznego na posadach państwowych; pełny zakres całkowicie bezpłatnych świadczeń, z wyjątkiem niektórych leków dostępnych w opiece ambulatoryjnej; nastawienie na działania profilaktyczne w spółdzielniach do całej ludności; Udział droits w działaniach na rzecz Zdrowia i jego Ochrony; Sektor Zdrowia traktowany jest jako nieprodukcyjny dział Gospodarki Narodowej; brak sektora Usług prywatnych.